Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdów niezgodnych z TSI

Uzyskanie kolejnego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego lub krajowy organ do spraw bezpieczeństwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Kogo dotyczy  

Zarządcę, przewoźnika kolejowego, dysponenta, producenta, wykonawcę modernizacji, importera pojazdu kolejowego

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 306)
Wymagane dokumenty  
 • Deklaracja weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu
 • Deklaracje zgodności z typem, wystawione przez wnioskodawcę, po stwierdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei
 • Oświadczenie, czy wnioskodawca wystąpił do innych krajowych organów do spraw bezpieczeństwa z państw członkowskich Unii Europejskiej (odpowiedników Prezesa UTK w innych państwach członkowskich)
Czas realizacji  

30 dni od złożenia kompletnego wniosku

Opłaty  

Opłata wstępna: 4 000 zł Końcowa opłata za rozpatrzenie wniosku jest zależna od jego pracochłonności. W zależności bowiem od czasu, jaki został przeznaczony na analizę dokumentacji oraz wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji opłata może wynosić od 4 000 zł do równowartości w złotych 3 000 euro. Kwota w euro ustalona jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI. do 10 godzin: 4 000 zł 10 - 30 godzin: 6 000 zł 30 - 40 godzin: 7 000 zł 40 - 50 godzin: 10 000 zł powyżej 50 godzin: równowartość 3 000 euro w złotych

Tryb odwoławczy  

-Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie kolejnego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zezwolenia 2. Weryfikacja 3. Wydanie/Odmówienie wydania zezwolenia

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Kolejne zezwolenie
 • pojazdy niezgodne z TSI
 • kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI
 • Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdów niezgodnych z TSI

  Uzyskanie kolejnego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI