Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Kogo dotyczy  

Przepisy nie przewidują ograniczeń podmiotowych w sprawach o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 306)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 720)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu  Pobierz
Czas realizacji  

30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji

Opłaty  

Wraz z wnioskiem w sprawie dopuszczenia do eksploatacji należy złożyć dowód wniesienia opłaty w wysokości opłaty minimalnej dla danego typu urządzenia, budowli lub pojazdu kolejowego, która w zależności od przedmiotu wniosku waha się w przedziale od 800 zł do 4 000 zł Opłata końcowa jest obliczana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Zależna jest od czasu, jaki został przeznaczony na analizę dokumentacji oraz wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Opłata może wynosić od 800 zł do równowartości w złotych 30 000 euro. Kwota w euro ustalona jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku i innych wymaganych dokumentów 2. Weryfikacja 3. Uzyskanie/Odmowa uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu 4. Pismo o wymaganej/nie wymaganej opłacie

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji rodzajów budowli
  • urządzeń oraz pojazdów
  • Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

    Uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji