Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana wpisu w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest zobowiązany zgłaszać Ministrowi Gospodarki:
1. wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych przedsiębiorcy zagranicznego objętych wpisem do rejestru dotyczące:
- nazwy, siedziby, formy prawnej przedsiębiorcy zagranicznego,
- przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
- imienia, nazwiska oraz adresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
- adresu siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której są przechowywane oryginały dokumentów związanych z działalnością przedstawicielstwa;
2. fakt rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukończenie;
3. wszelkie informacje o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem.
Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia ww. zdarzeń.


Rezultat procedury:

1. Zmiana danych wpisu przedstawicielstwa w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz ewentualne wydanie zaświadczenia, które potwierdza dokonanie zmiany wpisu

Lub

2. Decyzja o odmowie zmiany wpisu w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Lub

3. Decyzja o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach przedstawicielstwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister właściwy do spraw Gospodarki

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

Opłaty  

Brak opłat przy procedurze zmiany danych wpisu w rejestrze nie wymaga wniesienia opłaty.
Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające dokonanie zmiany wpisu należy dołączyć opłatę skarbowa w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Podmiot, któremu odmówiono zmiany wpisu w rejestrze lub wydano decyzję o zakazie prowadzenia działalności w ramach przedstawicielstwa - może w terminie 14 dni zwrócić się do Ministra Gospodarki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana wpisu w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Zmiana wpisu w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest zobowiązany zgłaszać Ministrowi Gospodarki:
1. wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych przedsiębiorcy zagranicznego objętych wpisem do rejestru dotyczące:
- nazwy, siedziby, formy prawnej przedsiębiorcy zagranicznego,
- przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
- imienia, nazwiska oraz adresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
- adresu siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której są przechowywane oryginały dokumentów związanych z działalnością przedstawicielstwa;
2. fakt rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukończenie;
3. wszelkie informacje o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem.
Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia ww. zdarzeń.


Rezultat procedury:

1. Zmiana danych wpisu przedstawicielstwa w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz ewentualne wydanie zaświadczenia, które potwierdza dokonanie zmiany wpisu

Lub

2. Decyzja o odmowie zmiany wpisu w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Lub

3. Decyzja o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach przedstawicielstwa.