Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć własne przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
Przedsiębiorca zagraniczny zgłasza przedstawicielstwo do rejestru składając wniosek (wraz z załącznikami) o dokonanie wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw.
Zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister właściwy do spraw Gospodarki

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcą zagranicznym uprawnionym do utworzenia przedstawicielstwa jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą oraz obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą.

Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju. Zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
  • Urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą
  • Uwierzytelniona urzędowo kopia dokumentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli dokument wymieniony wyżej, nie zawiera niezbędnych informacji w tym zakresie
  • Uwierzytelniona kopia dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania lokalu na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej (oryginał)
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty  

1000 zł - od dokonania wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw.
Opłaty należy dokonać na następujący rachunek: Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Tryb odwoławczy  

Podmiot, któremu odmówiono wpisu do rejestru może w terminie 14 dni zwrócić się do Ministra Gospodarki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Wpis przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć własne przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
Przedsiębiorca zagraniczny zgłasza przedstawicielstwo do rejestru składając wniosek (wraz z załącznikami) o dokonanie wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw.
Zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.