Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Warunki wymagane do prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy zostały określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Ośrodek doskonalenia techniki jazdy może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada:
a) infrastrukturę techniczną,
b) pojazdy do prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
c) pojazdy do prowadzenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi – w przypadku ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego,
d) warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne
– pozwalające na bezpieczne i zgodne z wymaganymi warunkami przeprowadzanie zajęć,
2) zapewnia prowadzenie zajęć przez instruktorów techniki jazdy,
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
  • Oświadczenie o zgodności z prawdą danych wpisanych do wniosku oraz o spełnieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru

Opłaty  

600 zł oraz opłata ewidencyjną w wysokości 1 zł.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji wojewody, odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, przysługuje stronie odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał przedmiotową decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Warunki wymagane do prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy zostały określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.