Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Umożliwienie przedsiębiorcy wpisanie się do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca ubiegający się o wpisanie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne zawierający następujące dane: - firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, - numer identyfikacji podatkowej (NIP), - adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność polegającą na produkcji tablic rejestracyjnych, - podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku
 • 2. oświadczenie o posiadaniu certyfikatu wraz z danymi umożliwiającymi jego identyfikację
 • 3. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom: a) przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, b) osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej
 • 4. oświadczenie o następującej treści: a) „Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; b) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; c) posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej”; - oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; - oświadczenie winno zawierać również firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji
Czas realizacji  

Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej wydaje marszałek województwa po sprawdzeniu złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku. Jeżeli Marszałek Województwa nie dokona wpisu w powyższym terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin 7 dni biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłaty  

Opłata skarbowa nie obejmuje czynności urzędowych polegających na wpisaniu podmiotu produkującego tablice rejestracyjne do rejestru działalności regulowanej (część I, pkt 36 i 37 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej .

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów produkujących tablice rejestracyjne

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku przez pracowników merytorycznych Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa 3. Wezwanie do uzupełnienia braków w przypadku złożenie niekompletnego wniosku o wpis do rejestru podmiotów produkujących tablice rejestracyjne. 4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis podmiotu do rejestru podmiotów produkujących tablice rejestracyjne.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • tablice rejestracyjne
 • działalność regulowana
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

  Umożliwienie przedsiębiorcy wpisanie się do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne