Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Usługa umożliwia zmianę danych wpisanych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia zmiany danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Zakres zmiany wpisu do rejestru:
1. firma przedsiębiorcy oraz jego siedziba i adres lub adres zamieszkania,
2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4. adres siedziby oraz adresy, w których wykonywana jest działalność,
5. zakres prowadzonej działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych,
6. informacja o certyfikacie na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Oświadczenie o zgodności z prawdą danych wpisanych do wniosku oraz o spełnieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Czas realizacji  

7 dni od dnia wpływu wniosku

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Usługa umożliwia zmianę danych wpisanych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia zmiany danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Zakres zmiany wpisu do rejestru:
1. firma przedsiębiorcy oraz jego siedziba i adres lub adres zamieszkania,
2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4. adres siedziby oraz adresy, w których wykonywana jest działalność,
5. zakres prowadzonej działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych,
6. informacja o certyfikacie na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi.