Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

1) Kościół katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia (działalność statutowa), 2) osoba fizyczna, osoba cywilna, spółka prawa handlowego (działalność gospodarcza). 3) usługodawca z państwa członkowskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o zezwolenie.
 • 2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowana jest placówka.
 • 3. Zaświadczenie właściwego organu potwierdzającego możliwość użytkowania obiektu (budynku placówki), określonego w kat. XI zał. do ustawy Prawo budowlane.
 • 4. Koncepcja prowadzenia placówki.
 • 5. Informacja o sposobie finansowania placówki.
 • 6. Informacja o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego.
 • 7. Informacja o niezaleganiu ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • 8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką.
 • 9. Zaświadczenie, że osoba która będzie kierowała placówką ze względu na stan zdrowia jest zdolna do prowadzenia placówki.
 • Dodatkowo, podmiot występujący o zezwolenie powinien okazać, najpóźniej w trakcie oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka:
 • - zależną od przyjętej formy zapewnienia wyżywienia, decyzję właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie zatwierdzania lub warunkowego zatwierdzenia placówki jako zakładu, o którym mowa w art. 61 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 • - w sytuacji posiadania windy i pokoi mieszkalnych na kilku kondygnacjach placówki, decyzję Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację windy i księgę rewizyjną windy.
Czas realizacji  

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i kompletu dokumentów dokonuje się oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. W terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka wydawana jest decyzja.

Opłaty  

Decyzja zezwalająca na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji w sprawie służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji. Zezwolenie (decyzja) określa przeznaczenie placówki, liczbę miejsc dla mieszkańców, czas obowiązywania zezwolenia i pozycję w prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Zezwolenie jest wydawane na czas określony albo nieokreślony zgodnie z wnioskiem podmiotu występującego o zezwolenie. W przypadku braku gwarancji stałego zapewnienia spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy o pomocy społecznej zezwolenie jest wydawane z urzędu na czas określony.

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 2) W przypadku niedołączenia wymaganych dokumentów, wzywa się podmiot występujący o zezwolenie do przedstawienia tych dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Niedołączenie koniecznych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 3) W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie, upoważniony zespół inspektorów, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. 4) W terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu placówki rozpatrywany jest wniosek o zezwolenie. 5) Wydanie decyzji administracyjnej kończącej postępowanie.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym
 • przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 • Zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

  Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.