Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych - osoba fizyczna

Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia należności cywilnoprawnych.
Usługa przeznaczona jest dla osób fizycznych.
Skutkuje wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, umorzeniu zaległości, umorzeniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy osób fizycznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych
 • Informacja o sytuacji majątkowej. Do informacji należy dołączyć dokumenty świadczące o sytuacji finansowej oraz dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ulgi
Czas realizacji  

- w co najmniej 50% przypadków załatwienie sprawy powinno nastąpić w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, - załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku, - jeżeli sprawa wymaga zebrania dodatkowych dokumentów (np. z oględzin, przesłuchania świadka, uzyskania dokumentów z innych instytucji itp.) – termin może zostać odroczony, o czym interesant zostanie pisemnie zawiadomiony.

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie nie przysługuje, a sprawy sporne może rozstrzygać właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Rozłożenie należności na raty umorzenie zaległości umorzenie odsetek odroczenie terminu ulgi

  Udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych - osoba fizyczna

  Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia należności cywilnoprawnych.
  Usługa przeznaczona jest dla osób fizycznych.
  Skutkuje wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, umorzeniu zaległości, umorzeniu.