Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie postanowienia w sprawie przeksięgowania nadpłaty z tytułu podatków (osoby fizyczne i osoby prawne)

Usługa umożliwia podatnikowi złożenie wniosku o przeksięgowanie nadpłaconej kwoty z tytułu:
1. podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych.
2. podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np.: Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

1. Osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, będących: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 2. Osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami środków transportowych. Właścicielem środków transportowych w rozumieniu ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest także współwłaściciel, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadacz środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osób fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie postanowienia.
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Postanowienie w sprawie przeksięgowania nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych

Wydanie postanowienia w sprawie przeksięgowania nadpłaty z tytułu podatków (osoby fizyczne i osoby prawne)

Usługa umożliwia podatnikowi złożenie wniosku o przeksięgowanie nadpłaconej kwoty z tytułu:
1. podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych.
2. podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych.