Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ulga finansowa w spłacie należności Skarbu Państwa - podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych

Udzielenie ulgi finansowej w spłacie należności Skarbu Państwa polegającej na umorzeniu należności w całości albo w części, rozłożeniu należności na raty, odroczeniu terminu spłaty

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

W zależności od rodzaju ulgi, opłaty skarbowe szczegółowo reguluje ustawa o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy  

Od decyzji administracyjnej, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję

Rezultat realizacji usługi  

udzielenie ulgi finansowej w spłacie należności Skarbu Państwa

Etapy realizacji usługi  

1. Wszczęcie postepowania administracyjnego 2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku 3. Wydanie decyzji administracyjnej

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • ulga finansowa
  • umorzenie
  • rozłożenie na raty
  • odroczenie
  • Podobne usługi  

    Ulga finansowa w spłacie należności Skarbu Państwa - podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych

    Udzielenie ulgi finansowej w spłacie należności Skarbu Państwa polegającej na umorzeniu należności w całości albo w części, rozłożeniu należności na raty, odroczeniu terminu spłaty