Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie zamiaru odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku zgłaszającego zamiar odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Wszyscy, którym zniszczono obiekt budowlany w wyniku działania żywiołu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych oraz wskazanie terminu ich rozpoczęcia /oryginał/.
 • W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 • Projekt budowlany (w miejsce szkiców lub rysunków) wykonany wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.) - w 4 egzemplarzach /oryginał/, sporządzony w sposób, który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego - w przypadku zgłoszenia odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach - na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej /oryginał - który należy dołączyć do projektu budowlanego/.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/.
 • W zależności od potrzeb, do wniosku o przyjęcie zgłoszenia należy dołączyć:

  -decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z klauzulą ostateczności /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/ - w wypadku zgłoszenia odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach - na terenie tej samej gminy w innym miejscu w sytuacji braku miejscowego planu odbudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Czas realizacji  

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty  

- 17 zł - nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie zamiaru odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Etapy realizacji usługi  

1. Wyślij wniosek. 2. Poczekaj na jego weryfikację. 3. W ciągu 7 dni urząd wyda decyzję.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie zamiaru odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

  Zgłoszenie zamiaru odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku zgłaszającego zamiar odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu