Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej

Wydanie uzgodnienia dotyczącego lokalizacji ogrodzenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele, przedsiębiorcy oraz inne podmioty chcące złożyć wniosek o uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek dot. uzgodnienia odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej
 • Szkic orientacyjny z zaznaczoną kolorem przedmiotową działką
 • Kerokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
 • Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17, 00 zł
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym

Opłaty  

Od pełnomocnictwa – 17,00 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie uzgodnienia dotyczącego lokalizacji ogrodzenia

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie uzgodnienia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej
  Podobne usługi  

  Uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej

  Wydanie uzgodnienia dotyczącego lokalizacji ogrodzenia