Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Inwestor

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o pozwolenie na budowę podpisany przez Inwestora /ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłata skarbową.
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie),
 • Zgoda Inwestora na zamierzoną zmianę decyzji
 • Oświadczenie nowego współinwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w poprzednio wydanej decyzji
 • Dziennik budowy (do wglądu), w przypadku, gdy od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę upłynęło więcej niż dwa lata.
 • Decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z klauzulą ostateczności, tj. decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję ustalającą warunki zabudowy lub decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego - jeżeli jest ona wymagana zgodniez przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących
 • Projekt budowlany odpowiadający zakresowi wniosku wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami (w zależności od potrzeb: pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie wodnoprawne itp.) i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - wykonany zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - w 4 egzemplarzach ( oryginał)
 • Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (oryginał - który należy dołączyć do projektu budowlanego)
 • Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem właściwych uprawnień, tj. decyzja potwierdzająca posiadanie właściwych uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych /oryginał/) lub kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu - w przypadku, gdy inwestor wnioskuje dodatkowo o ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, albo gdy konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Czas realizacji  

Do 65 dni. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty  

1. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł,
2. Od zatwierdzenia projektu budowlanego - 47 zł,
3. Od pozwolenia wydawanego na podstawie przepisów prawa budowlanego: na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
-za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł
-nie więcej niż 539 zł
-budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł
-innego budynku 48 zł
-studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł
-budowli związanych z produkcją

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.