Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie na rozbiórkę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu
 • W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • Zgoda właściciela obiektu
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego określający jego odległość od granic działki wraz z podaniem wysokości obiektu
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony)
Czas realizacji  

Od 7 dni do 30 dni. W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni.

Opłaty  

36 zł - od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego,
17 zł - Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie pozwolenia na rozbiórkę

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pozwolenie na rozbiórkę

  Pozwolenie na rozbiórkę

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.