Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zgoda właściciela obiektu (oryginał).
  • Szkic usytuowania obiektu (oryginał).
  • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych (oryginał).
  • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia (oryginał).
  • W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu (oryginał).
  • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (analogicznie do terminu wydania pozwolenia na odbudowę) - art. 13 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Opłaty  

Opłata skarbowa: Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu
Podobne usługi  

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.