Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie powiatu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie powiatu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej - Starosta

Kogo dotyczy  

Dotacja może być udzielona podmiotowi, zwanemu dalej wnioskodawcą posiadającemu tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez organ wydający lub przez pracownika właściwego wydziału Starostwa Powiatowego - decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków,
 • Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez organ wydający lub przez pracownika właściwego wydziału Starostwa Powiatowego - decyzji lub zalecenia właściwego organu ochrony zabytków zezwalające na przeprowadzenie prac lub robót w zakresie zgodnym z wnioskiem,
 • Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez organ wydający lub przez pracownika właściwego wydziału Starostwa Powiatowego aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
 • Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez organ wydający lub przez pracownika właściwego wydziału Starostwa Powiatowego kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego wraz z harmonogramem planowanych prac lub robót,
 • Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez organ wydający lub przez pracownika właściwego wydziału Starostwa Powiatowego aktualnego pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub pisemną informację, że nie są one wymagane przepisami prawa,
 • Informacja (oświadczenie) o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji na dzień składania wniosku,
 • Wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
 • Dokumentację fotograficzną stanu zachowania zabytku,
 • Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika
Czas realizacji  

Oceny merytorycznej wniosków dokonuje komisja powołana stosownym Zarządzeniem Starosty. Stanowisko komisji ma charakter opiniodawczy. Starosta przekłada Radzie Powiatu ocenę wniosków dokonaną przez komisję wraz z propozycją przyznania dotacji w formie projektu uchwały. Decyzje o przyznaniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Rada Powiatu w trybie uchwał.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie lub odmowa przyznania dotacji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o dotację 2. Weryfikacja poprzez ocenę merytoryczną 3. Podjęcie decyzji o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o dotację

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Dotacja celowa
 • restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
 • rejestr zabytków
 • prace konserwatorskie
 • Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie powiatu

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie powiatu