Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: ustawienie rusztowań, rozkopy nawierzchni, zaplecze budowy, droga technologiczna, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, tymczasowa infrastruktura techniczna itp. (poza pasem drogi).

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: ustawienie rusztowań, rozkopy nawierzchni, zaplecze budowy, droga technologiczna, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, tymczasowa infrastruktura techniczna itp. (poza pasem drogi).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publiczne

Kogo dotyczy  

Obywatel

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
 • 1) mapa zasadnicza w skali 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia (do pobrania w Wydziale Geodezji UMK). W pojedynczym formacie nie większym niż A3, bez naniesionego planu zagospodarowania terenu dla danej inwestycji,
 • 2) wyrys z ewidencji gruntów w skali 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia (do pobrania w Wydziale Geodezji UMK). W pojedynczym formacie nie większym niż A3, bez naniesionego planu zagospodarowania terenu dla danej inwestycji,
 • 3) odpowiednio: a) prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę, b) przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w formie zaświadczenia o braku wniesieniu sprzeciwu, c) pisemne oświadczenie inwestora, że wykonanie prac nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia robót.
 • 4) harmonogram zajęcia terenu w przypadku jego etapowania, zawierający dla każdego etapu następujące dane: powierzchnię zajęcia oraz okres wykonywania prac,
 • 5) protokół z przeprowadzenia narady koordynacyjnej zespołu koordynującego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - opcjonalnie,
 • 6) projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa - opcjonalnie,
 • 7) umowa spółki cywilnej - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna,
 • 8) uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu wspólnoty – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa,
 • 9) w razie ustanowienia pełnomocnika - stosowne pełnomocnictwo (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 2).
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń podmiotu zarządzającego

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

umowa/odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Umowa/odmowa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Roboty remontowo-budowlane

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: ustawienie rusztowań, rozkopy nawierzchni, zaplecze budowy, droga technologiczna, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, tymczasowa infrastruktura techniczna itp. (poza pasem drogi).

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
  w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: ustawienie rusztowań, rozkopy nawierzchni, zaplecze budowy, droga technologiczna, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, tymczasowa infrastruktura techniczna itp. (poza pasem drogi).