Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: ustawienie rusztowań, rozkopy nawierzchni, zaplecze budowy, droga technologiczna, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, tymczasowa infrastruktura techniczna itp. (poza pasem drogi).

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: ustawienie rusztowań, rozkopy nawierzchni, zaplecze budowy, droga technologiczna, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, tymczasowa infrastruktura techniczna itp. (poza pasem drogi).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publiczne

Kogo dotyczy  

Obywatel

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282)
 • Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwa Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).
 • Porozumienie z dnia 11 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego
 • Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 2891/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie (z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 2892/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie (z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • 1) mapa zasadnicza w skali 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia (do pobrania w Wydziale Geodezji UMK). W pojedynczym formacie nie większym niż A3, bez naniesionego planu zagospodarowania terenu dla danej inwestycji,
 • 2) wyrys z ewidencji gruntów w skali 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia (do pobrania w Wydziale Geodezji UMK). W pojedynczym formacie nie większym niż A3, bez naniesionego planu zagospodarowania terenu dla danej inwestycji,
 • 3) odpowiednio: a) prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę, b) przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w formie zaświadczenia o braku wniesieniu sprzeciwu, c) pisemne oświadczenie inwestora, że wykonanie prac nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia robót.
 • 4) harmonogram zajęcia terenu w przypadku jego etapowania, zawierający dla każdego etapu następujące dane: powierzchnię zajęcia oraz okres wykonywania prac,
 • 5) protokół z przeprowadzenia narady koordynacyjnej zespołu koordynującego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - opcjonalnie,
 • 6) projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa - opcjonalnie,
 • 7) umowa spółki cywilnej - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna,
 • 8) uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu wspólnoty – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa,
 • 9) w razie ustanowienia pełnomocnika - stosowne pełnomocnictwo (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 2).
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń podmiotu zarządzającego

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

umowa/odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Umowa/odmowa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Roboty remontowo-budowlane

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: ustawienie rusztowań, rozkopy nawierzchni, zaplecze budowy, droga technologiczna, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, tymczasowa infrastruktura techniczna itp. (poza pasem drogi).

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
  w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: ustawienie rusztowań, rozkopy nawierzchni, zaplecze budowy, droga technologiczna, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, tymczasowa infrastruktura techniczna itp. (poza pasem drogi).