Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów mechanicznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania uprawnień dotyczących wykonywania badań technicznych pojazdów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wymaga uzyskania uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych
pojazdów. Osoba ubiegająca się o uprawnienie składa pisemny wniosek wraz z załącznikami do Organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o uprawnienia do wykonywania badań technicznych powinny posiadać wykształcenie techniczne i praktykę zawodową. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę rozumie się: 1) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo 2) średnie wykształcenie techniczne o specjalności sam o chodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy po jazdów, albo 3) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo 4) średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów. ** Z obowiązku odbycia szkolenia dla diagnostów jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego + kserokopia
  • świadectwo potwierdzające wykształcenie techniczne* + kserokopia
  • aktualny i ważny dowód osobisty
  • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej praktyki zawodowej* + kserokopia
  • wniosek
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla diagnostów** + kserokopia
Czas realizacji  

W terminie 7 dni.

Opłaty  

48 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie wydania uprawnienia dla diagnosty do wykonywania badań technicznych.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://um-elblag.samorzady.pl/

Telefon   552393000
Fax   552393330
Słowa kluczowe   Wydanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów mechanicznych

Wydanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów mechanicznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania uprawnień dotyczących wykonywania badań technicznych pojazdów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wymaga uzyskania uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych
pojazdów. Osoba ubiegająca się o uprawnienie składa pisemny wniosek wraz z załącznikami do Organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.