Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie uprawnienia do wjazdu pojazdu zaprzęgowego oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju

Uzyskanie uprawnienia do wjazdu pojazdu zaprzęgowego oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Paszport konia (do uzyskania w Związku Hodowców Koni), zawierający wpis: a) o aktualnych badaniach lekarsko-weterynaryjnych (badania ważne do 1 roku), b) potwierdzający oznaczenie konia za pomocą elektronicznego identyfikatora.
 • Polisa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z rozszerzeniem o pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.
 • Dokument potwierdzający wpłatę z tytułu utrzymania i opróżniania pojemników na końskie odchody.
 • Zaświadczenie o spełnieniu minimalnych warunków utrzymywania zwierząt w gospodarstwie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 • Oświadczenie potwierdzające umiejętność i doświadczenie w zakresie powożenia pojazdem zaprzęgowym (jeżeli pojazdem zaprzęgowym powozić będzie inna osoba niż przedsiębiorca, to oświadczenie składa także ta osoba).
 • Umowa spółki cywilnej (jeżeli dotyczy).
 • Umowa (np. zlecenia, o dzieło, itp.) zawarta z powożącym (jeżeli dotyczy).
 • Kolorowe (wyraźne) zdjęcie pojazdu zaprzęgowego o wymiarach 13cm x 18cm (ujęcie z boku) podpisane imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy – 1 szt.
Czas realizacji  

Zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu o przetargu

Opłaty  

W zależności od ustaleń podmiotu zarządzającego (opłata ustalona w drodze przetargu)

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

umowa/odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Przetarg 4. Umowa/odmowa/rezygnacja

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   uprawnienia do wjazdu pojazdu zaprzęgowego

  Uzyskanie uprawnienia do wjazdu pojazdu zaprzęgowego oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju

  Uzyskanie uprawnienia do wjazdu pojazdu zaprzęgowego oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju