Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów mechanicznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania uprawnień dotyczących wykonywania badań technicznych pojazdów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wymaga uzyskania uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych
pojazdów. Osoba ubiegająca się o uprawnienie składa pisemny wniosek wraz z załącznikami do Organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o uprawnienia do wykonywania badań technicznych powinny posiadać wykształcenie techniczne i praktykę zawodową. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę rozumie się: 1) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo 2) średnie wykształcenie techniczne o specjalności sam o chodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy po jazdów, albo 3) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo 4) średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów. ** Z obowiązku odbycia szkolenia dla diagnostów jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego + kserokopia
  • świadectwo potwierdzające wykształcenie techniczne* + kserokopia
  • aktualny i ważny dowód osobisty
  • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej praktyki zawodowej* + kserokopia
  • wniosek
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla diagnostów** + kserokopia
Czas realizacji  

W terminie 7 dni.

Opłaty  

48 zł

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie wydania uprawnienia dla diagnosty do wykonywania badań technicznych.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów mechanicznych

Wydanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów mechanicznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania uprawnień dotyczących wykonywania badań technicznych pojazdów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wymaga uzyskania uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych
pojazdów. Osoba ubiegająca się o uprawnienie składa pisemny wniosek wraz z załącznikami do Organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.