Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów mechanicznych

Wydanie uprawnienia dla diagnosty

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna. Osoby ubiegające się o uprawnienia do wykonywania badań technicznych powinny posiadać wykształcenie techniczne i praktykę zawodową. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę rozumie się: 1) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo 2) średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności sam o chodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy po jazdów, albo 3) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo 4) średnie wykształcenie techniczne lub wykszałcenie średnie branżowe o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów. Z obowiązku odbycia szkolenia dla diagnostów jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego (kserokopia)
 • 2) świadectwo potwierdzające wykształcenie techniczne (kserokopia)
 • 3) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej praktyki zawodowej (kserokopia)
 • 4) potwierdzenie wniesienia opłat
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

48 zł

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji w sprawie wydania uprawnienia dla diagnosty do wykonywania badań technicznych.

Etapy realizacji usługi  

1) Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami 2) Weryfikacja przedstawionej dokumentacji, 3) wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów mechanicznych

  Wydanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów mechanicznych

  Wydanie uprawnienia dla diagnosty