Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników

Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Edukacji

Kogo dotyczy  

- Wniosek składa osoba fizyczna. - Wpisanie lub skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników dokonywane jest przez Ministra Edukacji.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Oświadczenie osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
 • Skreślenie z listy rzeczoznawców: Wniosek o skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników, o którym mowa w art. 22at ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) oraz art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) powinien zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.
 • Wpisanie na listę rzeczoznawców: Wniosek o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw podręczników wraz z wymaganymi dokumentami, o którym mowa w art. 22ar ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) oraz art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), powinien zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
 • Informacja o posiadanym doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej lub dydaktycznej
 • Rekomendacja instytucji potwierdzającej posiadanie doświadczenia i osiągnięć w pracy naukowej lub dydaktycznej przez osobę ubiegającą się o wpis na listę rzeczoznawców, zapewniających należyte wykonywanie obowiązków rzeczoznawcy do spraw podręczników.
 • W przypadku osoby ubiegającej się o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, rekomendacja: stowarzyszenia naukowego, instytutu badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, uczelni lub komitetu głównego olimpiady przedmiotowej, a w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę rzeczoznawców sporządzających opinie językowe – dodatkowo rekomendację Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, szkoły wyższej prowadzącej studia trzeciego stopnia w dyscyplinie naukowej językoznawstwo i prowadzącej badania w zakresie języka polskiego albo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.
 • Informacja o posiadanych kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Oświadczenie osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców, że nie jest ukarana karą dyscyplinarną.
 • Oświadczenie osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców, że nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne.
 • Oświadczenie osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
Czas realizacji  

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) niezwłocznie, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Edukacji. Ponadto w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia tego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Edukacji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega ona natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do WSA. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Rezultat realizacji usługi  

Wpis na listę rzeczoznawców: Decyzja administracyjna o wpisaniu na listę rzeczoznawców do spraw podręczników prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Skreślenie z listy rzeczoznawców: Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy rzeczoznawców do spraw podręczników prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Etapy realizacji usługi  

Wpisanie na listę rzeczoznawców: - Osoba zainteresowana wpisaniem na listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia specjalnego, spełniająca warunki określone w art. 22as ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.), składa wniosek o wpis na listę rzeczoznawców wraz z dokumentami, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2013). Wniosek wszczyna postępowanie administracyjne. - Organ rozpatruje wniosek. - W przypadku pozytywnej oceny dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmuje decyzję administracyjną o wpisaniu na listę rzeczoznawców do spraw podręczników. Skreślenie z listy rzeczoznawców: - Osoba zainteresowana skreśleniem z listy rzeczoznawców składa wniosek o skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia specjalnego. - Organ rozpatruje wniosek. - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wydaje decyzję administracyjną o skreśleniu rzeczoznawcy z listy rzeczoznawców do spraw podręczników.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Podręcznik
 • Rzeczoznawca do spraw podręczników
 • Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników

  Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.