Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie patronatu lub rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Udzielenie patronatu lub rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa Wydział Zarządzania Informacją

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych i prawnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o objęcie patronatem lub udzielenie rekomendacji
 • Upoważnienie (w przypadku występowania w imieniu organizatora/wnioskodawcy)
 • Regulamin przedsięwzięcia
 • Szczegółowy program przedsięwzięcia
 • Harmonogram przedsięwzięcia
 • Inne dokumenty wynikające z charakteru przedsięwzięcia (np. materiały audiowizualne)
Czas realizacji  

Przyznanie lub odmowa przyznania patronatu/rekomendacji jest wydawana w formie pisemnej, w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Warszawie. W trakcie rozpatrywania sprawy wnioskodawca może być poproszony o przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów. Wówczas termin przyznania lub odmowy przyznania patronatu/ rekomendacji może ulec wydłużeniu o okres związany z przekazaniem dodatkowych informacji lub dokumentów przez wnioskodawcę. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie rekomendacji przez organizację pozarządową lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego odpowiedź związana z przyznaniem lub odmową przyznania rekomendacji jest akceptowana przez Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Objęcie patronatem lub udzielenie rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2 Uzyskanie urzędowego poświadczenia złożenia wniosku. 3. Wydanie patronatu/rekomendacji lub odmowa wydania patronatu/rekomendacji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   patronat rekomendacja kuratorium
  Podobne usługi  

  Udzielenie patronatu lub rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty

  Udzielenie patronatu lub rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty