Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla żłobków i klubów dziecięcych

Złożenie wniosku o dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem dzieciom do lat 3 opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne, i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą na terenie właściwego organu gminy żłobek lub klub dziecięcy i zostały wpisane do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez właściwy organ gminy.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 204)
 • Obowiązuje gminę i miasto Oleśnica - Uchwała Nr XLVII/458/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 września w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/438/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miasto Oleśnica (Dz. U. z 2018 r., poz. 458)
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, albo nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania wpisu do rejestru żłobków. Informację o liczbie dzieci należy składać do 10 dnia każdego miesiąca . Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona lub w terminie 15 dni liczonych od daty zakończenia działalności.

Opłaty  

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie dotacji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Rozliczenie dotacji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla żłobków i klubów dziecięcych

  Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla żłobków i klubów dziecięcych

  Złożenie wniosku o dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem dzieciom do lat 3 opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych.