Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie nauczyciela do programu Laptop dla nauczyciela

Uzyskanie bonu dla nauczycieli na zakup laptopa

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Cyfryzacji

Kogo dotyczy  

Organ prowadzący szkoły

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 1369 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2022 r., poz. 2811)
Wymagane dokumenty  
  Poprawnie wypełniony formularz danymi nauczycieli szkoły, w której pracują
Czas realizacji  

Zgłoszenie nauczycieli do programu laptop dla nauczyciela następuje natychmiast po prawidłowym wypełnieniu i podpisaniu zgłoszenia.

Opłaty  

Usługa jest bezpłatna

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie przez zgłoszonego nauczyciela bonu na zakup laptopa.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zgłoszenia, 2. Wygenerowanie bonu, 3. Wysłanie bonu do nauczyciela

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   laptop dla nauczyciela

  Zgłoszenie nauczyciela do programu Laptop dla nauczyciela

  Uzyskanie bonu dla nauczycieli na zakup laptopa