Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Potwierdzenie przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana

Uzyskanie zaświadczeń dotyczących przebiegu nauczania w zlikwidowanych szkołach

Organ właściwy do realizacji usługi  

Podmioty posiadające dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół (kuratorzy oświaty, ministrowie)

Kogo dotyczy  

Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub jej pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Opłaty  

Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej (dotyczy wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej)

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia, wnoszone do organu wyższej instancji za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (art. 219 kpa)

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez zainteresowanego 2. Ewentualne przesłanie wniosku do innej instytucji według właściwości albo w celu czynności wyjaśniających 3. wydanie albo odmowa wydania zaświadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zaświadczenie
 • przebieg nauczania
 • Potwierdzenie przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana

  Uzyskanie zaświadczeń dotyczących przebiegu nauczania w zlikwidowanych szkołach