Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Usługa umożliwia złożenie do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wniosku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
- koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego,
- polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione powyżej, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Organów administracji publicznej

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  - i odwracalność oddziaływań,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia Uzasadnienie zawierające informacje o następujących uwarunkowaniach:
 • 1. charakter działań przewidzianych w dokumentach, w szczególności:
  - stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,
  w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,
  - powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,
  - przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska,
  - powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska,
 • 2. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:
  - prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,
  - prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska
 • 3. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:
  - obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,
  - formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Uzgodnienie odstąpienia/brak zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Usługa umożliwia złożenie do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wniosku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
- koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego,
- polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione powyżej, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.