Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opłaty za substancje kontrolowane

Celem usługi jest umożliwienie złożenia rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na terytorium kraju substancje kontrolowane tj.: - wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC) z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji innych substancji, - chlorofluorowęglowodory (CFC) z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków, - bromometan z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych, zarówno nowe, odzyskane, jak i po regeneracji.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane
Czas realizacji  

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 613, z późn. zm.), w odpowiednim zakresie

Opłaty  

Za przyjęcie sprawozdań nie pobiera się opłaty. Natomiast opłatę za substancje kontrolowane wnosi się na rachunek redystrybucyjny właściwego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości: - samodzielnie naliczonej opłaty za substancje kontrolowane - lub określonej w drodze decyzji administracyjnej wydawanej tylko w przypadku stwierdzenia braku wpłaty opłaty za substancje kontrolowane w ustawowym terminie bądź uiszczenia jej w wysokości niższej od należnej. Obowiązek uiszczenia opłaty za substancje kontrolowane przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy – Ordynacja podatkowa).

Tryb odwoławczy  

Za pośrednictwem Marszałka Województwa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wymierzającej dodatkową opłatę za substancje kontrolowane w wysokości odpowiadającej 50% niewpłaconej kwoty z tytułu opłaty za substancje kontrolowane - wydawanej w przypadku stwierdzenia, że podmiot nie dokonał wpłaty opłaty za substancje kontrolowane w ustawowym terminie lub wpłacił ją w wysokości niższej od należnej.

Rezultat realizacji usługi  

Rozliczenie sprawozdania rocznego.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie sprawozdania rocznego. 2. Weryfikacja sprawozdania. 3. Rozliczenie sprawozdania / ewentulanie: decyzja wymierzającą dodatkową opłatę.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Opłaty za substancje kontrolowane
 • roczne sprawozdanie
 • Opłaty za substancje kontrolowane

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane