Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o podjecie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z jej zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze), zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów uwzględnianych przy badaniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności dane o:
 • - rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, - powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 • - rodzaju technologii, - ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, - przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, - rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • - rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, - możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 • - obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 • - przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia,
 • - pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, - z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
 • Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 • Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej (w trzech egzemplarzach).
 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3 egzemplarze): - Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dokument ten przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. - W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów, koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, a także decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach).
 • Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, przy czym: - Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dokument ten przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. - Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków - dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów, koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, a także dla przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli.
 • Analiza kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia - sporządzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innego przedsiębiorcę, planującego budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej (tj. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne), w przypadku wniosku dotyczącego ww. inwestycji (w trzech egzemplarzach).
 • Analiza kosztów i korzyści winna być sporządzona z uwzględnieniem: a) zainstalowanej mocy elektrycznej lub zainstalowanej mocy cieplnej; b) rodzaju paliwa zużywanego do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła; c) planowanej liczby godzin pracy jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej w ciągu roku; d) lokalizacji jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej, lub chłodniczej; e) zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepło, lub chłód.
 • Analiza kosztów i korzyści winna być oparta na opisie planowanej budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji jednostki wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej oraz zawierć analizę ekonomiczną obejmującą analizę finansową, która odzwierciedla rzeczywiste przepływy pieniężne z nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę, przebudowę lub znaczną modernizację jednostki wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej oraz planowane koszty i przychody z ich eksploatacji. Analiza kosztów i korzyści winna być sporządzona na okres cyklu życia planowanej jednostki wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej.
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa przez pełnomocnika).
 • - ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, - przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Opłaty  

Opłata skarbowa:

1. od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205 zł,
2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. Nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także sytuacji, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących czynną ochronę gatunkową oraz osób fizycznych, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa)

Tryb odwoławczy  

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. 2. Uzyskanie opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz dodatkowo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego (jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, której funkcjonowanie wymaga takiego pozwolenia) w przedmiocie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 3. Wydanie postanowienia w przedmiocie zakresu raportu. 4. Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 5. Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i uzyskanie opinii organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz dodatkowo opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego (jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, której funkcjonowanie wymaga takiego pozwolenia). 6. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzona zostaje ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 7. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o podjecie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu