Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest

Usługa umożliwia wysłanie do wybranego Urzędu Gminy wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Osoby fizyczne realizujące prace związane z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych, mogą uzyskać dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu z terenu swojej nieruchomości składając stosowny wniosek do właściwego miejscowo urzędu gminy.

W Polsce obowiązek usuwania wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym na realizację prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – podpisana przez właściciela nieruchomości oraz sporządzającego ocenę
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest – podpisana przez właściciela nieruchomości
 • Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli
 • Mapa terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku
 • Kopia potwierdzenia zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku lub kopii wymaganego pozwolenia na rozbiórkę w przypadku rozbiórki budynku
 • Przy finansowaniu ze środków własnych gminy wymagane jest dodatkowo:
  - kopia umowy na wykonanie ww. prac, zawartej z firmą posiadającą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydaną przez Starostę,
  - kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,
  - oryginał rachunku (faktura VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument po opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany).
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca (rozpatrzenie wniosku)

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   957355500
Fax  
Słowa kluczowe   Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest

Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest

Usługa umożliwia wysłanie do wybranego Urzędu Gminy wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Osoby fizyczne realizujące prace związane z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych, mogą uzyskać dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu z terenu swojej nieruchomości składając stosowny wniosek do właściwego miejscowo urzędu gminy.

W Polsce obowiązek usuwania wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.