Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest

Usługa umożliwia wysłanie do wybranego Urzędu Gminy wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Osoby fizyczne realizujące prace związane z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych, mogą uzyskać dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu z terenu swojej nieruchomości składając stosowny wniosek do właściwego miejscowo urzędu gminy.

W Polsce obowiązek usuwania wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym na realizację prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – podpisana przez właściciela nieruchomości oraz sporządzającego ocenę
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest – podpisana przez właściciela nieruchomości
 • Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli
 • Mapa terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku
 • Kopia potwierdzenia zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku lub kopii wymaganego pozwolenia na rozbiórkę w przypadku rozbiórki budynku
 • Przy finansowaniu ze środków własnych gminy wymagane jest dodatkowo:
  - kopia umowy na wykonanie ww. prac, zawartej z firmą posiadającą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydaną przez Starostę,
  - kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,
  - oryginał rachunku (faktura VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument po opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany).
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca (rozpatrzenie wniosku)

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest

  Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranego Urzędu Gminy wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

  Osoby fizyczne realizujące prace związane z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych, mogą uzyskać dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu z terenu swojej nieruchomości składając stosowny wniosek do właściwego miejscowo urzędu gminy.

  W Polsce obowiązek usuwania wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.