Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie odcięcia, przywrócenia dopływu wody do nieruchomości, zgłoszenie odcięcia, przywrócenia odbioru ścieków

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie odcięcia/przywrócenia dopływu wody oraz odcięcia/przywrócenia możliwości odprowadzania ścieków do nieruchomości. Usługa obejmuje zamknięcie zasuwy ulicznej na przyłączu wodociągowym lub trwałą likwidację przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
 • Dotyczy tylko Gminy Cegłów - Uchwała Nr XXI/128/12 Rady Gminy Cegłów z dn.29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu doprowadzania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cegłów
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

W ciągu2 dni roboczych od daty otrzymania wniosku

Opłaty  

wg cennika przedsiębiorstwa

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Zgłoszenie odcięcia
 • przywrócenia odbioru ścieków
 • przywrócenia dopływu wody do nieruchomości
 • głoszenie odcięcia
 • Podobne usługi  

  Zgłoszenie odcięcia, przywrócenia dopływu wody do nieruchomości, zgłoszenie odcięcia, przywrócenia odbioru ścieków

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie odcięcia/przywrócenia dopływu wody oraz odcięcia/przywrócenia możliwości odprowadzania ścieków do nieruchomości. Usługa obejmuje zamknięcie zasuwy ulicznej na przyłączu wodociągowym lub trwałą likwidację przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego