Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o dotację na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,w szczególności:
osoby fizyczne,
wspólnoty mieszkaniowe,
osoby prawne,
Przedsiębiorcy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o udzielenie dotacji
 • kserokopie rachunków lub faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki (oryginały należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji)
 • podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany przedstawić:

  oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym składa wniosek o udzielenie dotacji oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, w którym składa wniosek albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w w/w okresie,
  informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 (poz. 1543).
Czas realizacji  

Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

  Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o dotację na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej