Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. Operat wodnoprawny
  • 2. W przypadku, gdy pozwolenie obejmuje również wykonanie urządzenia wodnego – potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana.
  • 3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym
  • 4. Uzgodnienie z właścicielem wód.
  • 5. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty  

Opłata skarbowa:

1. od wydania pozwolenia wodnoprawnego – 217 zł,
2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (art. 4 ust. 4 ustawy – Prawo wodne), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód
Podobne usługi  

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód