Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. operat wodnoprawny
  • 2. kserokopia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
  • 3. decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • 4. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
  • 5. pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy

Opłaty  

Opłata skarbowa:

1. od wydania pozwolenia wodnoprawnego – 217 zł,
2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (art. 4 ust. 4 ustawy – Prawo wodne)za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych

Pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych