Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, piętrzenie wody podziemnej, odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych jeżeli zasięg leja depresji wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem oraz odwodnienie zakładów górniczych

Usługa umożliwiająca złożenie wniosku o
Pozwolenie wodnoprawne na:

1. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
2. piętrzenie wody podziemnej,
3. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych jeżeli zasięg leja depresji wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem oraz odwodnienie zakładów górniczych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Podmioty chcące uzyskać pozwolenie wodnoprawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. operat wodnoprawny
  • 2. w przypadku, gdy pozwolenie obejmuje również wykonanie urządzenia wodnego – potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana,
  • 3. opis sposobu prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
  • 4. dokumentacja hydrogeologiczna (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • 5. pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Opłata skarbowa:

1. od wydania pozwolenia wodnoprawnego – 217 zł,
2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia .

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, piętrzenie wody podziemnej, odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych jeżeli zasięg leja depresji wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem oraz odwodnienie zakładów górniczych

Pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, piętrzenie wody podziemnej, odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych jeżeli zasięg leja depresji wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem oraz odwodnienie zakładów górniczych

Usługa umożliwiająca złożenie wniosku o
Pozwolenie wodnoprawne na:

1. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
2. piętrzenie wody podziemnej,
3. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych jeżeli zasięg leja depresji wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem oraz odwodnienie zakładów górniczych.