Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy (właściciela ujęć wód podziemnych, z których pobór wody przekracza 5 m3 na dobę)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Operat wodnoprawny (art. 131 ust. 2 pkt 1)
 • Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (art. 131 ust. 2 pkt 2)
 • Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym (art. 131 ust. 2 pkt 3)
 • Dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych (art. 131 ust. 2b)
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - do dwóch miesięcy (art. 35 § 3 K.p.a.)

Opłaty  

217,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm., - część III, pkt 24 załącznika do ustawy)
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).

Tryb odwoławczy  

Organy odwoławcze w przypadku postępowania o wydanie pozwolenia na pobór wód zostały określone w art. 4 Prawa wodnego. W przypadku pozwoleń wydanych w pierwszej instancji przez starostów odwołania wnosi się do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na którego obszarze właściwości następuje szczególne korzystanie z wód (art. 4 ust. 4a w zw. z ust. 4 pkt 2 Prawa wodnego).

Organem odwoławczym w przypadku decyzji wydanych w pierwszej instancji przez marszałków województw i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Odwołanie w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji pierwszej instancji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

  Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

  Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych