Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Decyzja o legalizacji urządzenia wodnego i ustalenie opłaty legalizacyjnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o legalizację urządzenia wodnego i ustalenie opłaty legalizacyjnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. Operat wodnoprawny
  • 2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana.
  • 3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
  • 4. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
2. Opłata legalizacyjna wynosi 2170 zł.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Decyzja o legalizacji urządzenia wodnego i ustalenie opłaty legalizacyjnej

Decyzja o legalizacji urządzenia wodnego i ustalenie opłaty legalizacyjnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o legalizację urządzenia wodnego i ustalenie opłaty legalizacyjnej