Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby i podmioty zainteresowane wykonywaniem urządzeń wodnych wymagających pozwolenia

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 469 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  • Operat wodnoprawny (2 egzemplarze)
  • Kserokopia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana, potwierdzona za zgodność z oryginałem.t 2 prawa wodnego)
  • Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym (art. 131 ust. 2 pkt 3 prawa wodnego)
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000.
  • Uzgodnienie z właścicielem wód lub urządzenia wodnego.
  • Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
  • Pisemny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zawierający oznaczenie wnioskodawcy, jego miejsca zamieszkania lub siedziby, wraz z numerami NIP, PESEL, REGON.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

217 zł o od wydania pozwolenia wodoprawnego

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych