Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie wodnoprawne na regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pozwolenie wodnoprawne na regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pisemny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zawierający oznaczenie wnioskodawcy, jego miejsca zamieszkania lub siedziby, wraz z numerami NIP, PESEL, REGON.
 • Załączniki do wniosku:
  a.Operat wodnoprawny (2 egzemplarze).
  b.W przypadku, gdy pozwolenie obejmuje również wykonanie urządzenia wodnego – potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana.
  c.Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
  d.Uzgodnienie z właścicielem wód.
  e.Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty  

Opłata skarbowa:

a.od wydania pozwolenia wodnoprawnego – 217 zł,

b.od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (art. 4 ust. 4 ustawy – Prawo wodne), za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pozwolenie wodnoprawne na regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody
Podobne usługi  

Pozwolenie wodnoprawne na regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pozwolenie wodnoprawne na regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody.