Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. operat wodnoprawny
 • 2. kserokopia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
 • 3. decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • 4. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 • 5. pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy

Opłaty  

Opłata skarbowa:

1. od wydania pozwolenia wodnoprawnego – 217 zł,
2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (art. 4 ust. 4 ustawy – Prawo wodne)za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie pozwolenie wodnoprawnego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych

  Pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych