Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy.
2. Dane ze zbiorów meldunkowych w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda.
3. Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.
4. O udostępnieniu danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych rozstrzyga właściwy organ, w drodze decyzji administracyjnej.
5. Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, udostępnienia danych osobowych, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.
6. Podmiotom, które nie spełniają warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5, minister właściwy do spraw wewnętrznych odmawia udostępnienia danych w drodze weryfikacji albo cofa zgodę na ich udostępnienie w drodze weryfikacji.
7. Odmowa udostępnienia danych albo cofnięcie zgody na ich udostępnienie, o których mowa w ust. 6, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Dane udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
- organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,
- Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim),
- organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
- państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.
- osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
- jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
- innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 319 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1604)
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony wniosek o udostępnienie danych, którego wzór stanowi załącznik nr
  1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • Dowód dokonania opłaty (jeżeli podmiot wnioskujący jest zobowiązany do jej uiszczenia).
 • Dokument pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za jego złożenie (jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika).
 • Dokument potwierdzający interes prawny (jeżeli podstawą udostępnienia jest posiadane uprawnienie).
 • Dodatkowe informacje na temat udostępniania danych, w tym wykaz przykładowych dokumentów potwierdzających interes prawny wnioskodawcy, można uzyskać na stronie internetowej www.msw.gov.pl, w zakładce Sprawy Obywatelskie lub www.cpd.msw.gov.pl, w zakładce Udostępnianie Danych.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Opłata w kwocie 31 zł od danej jednostkowej. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem

Tryb odwoławczy  

W przypadku odmowy udostępnienia danych w formie decyzji administracyjnej, stronie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W przypadku gdy decyzja w pierwszej instancji została wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych, strona może zwrócić się z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych o ponownie rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Udostępnianie danych z ewidencji ludności
 • zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • Podobne usługi  

  Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

  1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy.
  2. Dane ze zbiorów meldunkowych w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda.
  3. Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.
  4. O udostępnieniu danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych rozstrzyga właściwy organ, w drodze decyzji administracyjnej.
  5. Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, udostępnienia danych osobowych, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.
  6. Podmiotom, które nie spełniają warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5, minister właściwy do spraw wewnętrznych odmawia udostępnienia danych w drodze weryfikacji albo cofa zgodę na ich udostępnienie w drodze weryfikacji.
  7. Odmowa udostępnienia danych albo cofnięcie zgody na ich udostępnienie, o których mowa w ust. 6, następuje w drodze decyzji administracyjnej.