Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie i wymiana polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie bądź wymianę polskiego dokumentu tożsamości. Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić polski dokument tożsamości cudzoziemca w przypadku: zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie; zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu; utraty dokumentu; uszkodzenia dokumentu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

1. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wojewoda wydaje lub odmawia jego wydania, wymienia lub odmawia jego wymiany cudzoziemcowi.

Kogo dotyczy  

Polski dokument tożsamości cudzoziemca (PDTC) może być wydany: małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka; cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada żadnego obywatelstwa, jeżeli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej; osobie posiadającej zaświadczenie o tym, że jest ofiarą handlu ludźmi.

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. z 2014 r., poz. 563)
Wymagane dokumenty  
  • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie polskiego dokumentu tożsamości
  • 2 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym
  • dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (1 kserokopia + oryginał do wglądu)
Czas realizacji  

Polski dokument tożsamości zostanie wydany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca: 50 PLN, 100 PLN za wymianę w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, 150 PLN za wymianę w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie i wymiana polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca

Wydanie i wymiana polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie bądź wymianę polskiego dokumentu tożsamości. Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić polski dokument tożsamości cudzoziemca w przypadku: zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie; zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu; utraty dokumentu; uszkodzenia dokumentu.