Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o dokumentach paszportowych, dokument paszportowy traci ważność
z mocy prawa z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu. W myśl art. 36 tej ustawy osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby.
Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany.
Ustawa nakłada także obowiązek na osobę, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej. Organy te przekazują dokument organowi paszportowemu, który go wydał.
Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.
Pod pojęciem utraty dokumentu paszportowego należy rozumieć jego fizyczną utratę przez osobę, dla której dokument został sporządzony, która nastąpiła w szczególności w wyniku zagubienia lub przestępstwa (np. kradzieży).
Pod pojęciem zniszczenia dokumentu paszportowego rozumie się jego zniszczenie w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został on sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu (np. spalenie).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób, które utraciły/odnalazły własny dokument paszportowy.
Osób, których dokument paszportowy uległ zniszczeniu.
Osób, które znalazły dokument paszportowy innej osoby.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  1.Osoba, która utraciła bądź odnalazła dokument paszportowy albo której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, zawiadamia o tym fakcie organ paszportowy. W zgłoszeniu należy podać datę, miejsce oraz dokładne okoliczności zdarzenia, które jest przedmiotem zgłoszenia. W przypadku, gdy okoliczności te nie są dokładnie znane, należy wskazać najbardziej prawdopodobną wersję zdarzenia. 2.Dokumenty potwierdzające okoliczności utraty/zniszczenia dokumentu paszportowego opisane w zgłoszeniu (o ile zgłaszający takimi dysponuje).
Czas realizacji  

Zawiadomienie organu paszportowego o utracie, zniszczeniu lub odnalezieniu dokumentu paszportowego skutkuje utratą jego ważności z mocy prawa. Następuje to poprzez wprowadzenie przez organ paszportowy do ewidencji paszportowej daty i przyczyny utraty ważności dokumentu paszportowego niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po uzyskaniu informacji o zdarzeniach skutkujących utratą ważności dokumentu paszportowego, o których mowa w art. 37 ustawy.
W przypadku konieczności potwierdzenia przez konsula danych dokumentu paszportowego lub tożsamości osoby składającej zawiadomienie, o którym mowa
w art. 36 ust. 1 ustawy, powyższe czynności organ paszportowy wykonuje niezwłocznie po potwierdzeniu wymaganych danych.

Opłaty  

Zgłoszenie utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego nie podlega opłatom.
Powinno ono nastąpić niezależnie od tego, czy osoba, która utraciła paszport, będzie się ubiegać o wydanie nowego dokumentu, czy też nie.
Stwierdzenie przez organ paszportowy, iż utrata lub zniszczenie paszportu nastąpiły z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza mieć będzie natomiast znaczenie przy ustalaniu wysokości należnej opłaty paszportowej za wydanie nowego dokumentu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.
Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych opłatę tę podwyższa się o 200 %
w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport.

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie zgłoszenia, 2. Weryfikacja zgłoszenia, 3. Utrata ważności paszportu poprzez wprowadzenie przez organ paszportowy do ewidencji paszportowej daty i przyczyny utraty ważności dokumentu paszportowego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego

  Zgłoszenie utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego

  Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o dokumentach paszportowych, dokument paszportowy traci ważność
  z mocy prawa z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu. W myśl art. 36 tej ustawy osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby.
  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany.
  Ustawa nakłada także obowiązek na osobę, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej. Organy te przekazują dokument organowi paszportowemu, który go wydał.
  Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.
  Pod pojęciem utraty dokumentu paszportowego należy rozumieć jego fizyczną utratę przez osobę, dla której dokument został sporządzony, która nastąpiła w szczególności w wyniku zagubienia lub przestępstwa (np. kradzieży).
  Pod pojęciem zniszczenia dokumentu paszportowego rozumie się jego zniszczenie w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został on sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu (np. spalenie).