Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Usługa pozwala na wszczęcie procedury wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony wniosek, do którego należy dołączyć oryginały dokumentów takich jak:
 • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność (nie dotyczy placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. )
 • Odpis z właściwego rejestru,
 • Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
 • Pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki (nie dotyczy placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. )
 • Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
 • Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
 • Informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Dokumenty poświadczające kwalifikacje kierownika placówki oraz kadry zatrudnionych w placówce wychowawców/ pedagoga/ psychologa/innych osób pracujących z dziećmi,
 • Oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, niekaralności (w związku z art. 25, 26,27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dotyczy pracowników placówki).
 • Uwaga: Pkt 1 i 4 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
Czas realizacji  

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przed wydaniem zezwolenia pracownicy organu dokonają wizytacji lokalu, aby ustalić, czy placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy mogą żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów innych niż stanowiące załączniki do wniosku.

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
  Podobne usługi  

  Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

  Usługa pozwala na wszczęcie procedury wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.