Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru klubów integracji społecznej

Usługa umożliwia wysłanie przez jednostkę organizacyjną (gmina, organizacja pozarządowa) ubiegająca się o wpis do rejestru klubów integracji społecznej do właściwego wojewody wniosku o taki wpis.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda.

Kogo dotyczy  

Gmin, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz zgłoszeniowy- wzór stanowi zał. do aktu wykonawczego
  • Kopia aktu o utworzeniu klubu
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wpisanie do rejestru klubów integracji społecznej

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru klubów integracji społecznej

Wpis do rejestru klubów integracji społecznej

Usługa umożliwia wysłanie przez jednostkę organizacyjną (gmina, organizacja pozarządowa) ubiegająca się o wpis do rejestru klubów integracji społecznej do właściwego wojewody wniosku o taki wpis.