Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oferta o dofinansowanie zadania w ramach programów Wojewody z obszaru pomocy społecznej

Usługa polega na ocenie oferty złożonej przez organizację pozarządową, wyborze najlepszej oferty i podpisanie umowy na realizację zadania. Dotyczą rozliczania środków z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programów Wojewody z obszaru pomocy społecznej. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z KRS (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany). Zakończeniem realizacji zadania jest weryfikacja złożonych sprawozdań i ich zaakceptowanie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organy administracji rządowej i samorządowej.

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Oferta
  • Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
  • W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (- ów)
Czas realizacji  

Określony na podstawie ogłoszeniodawcy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dokonanie oceny oferty złożonej przez organizację pozarządową, wyborze najlepszej oferty i podpisanie umowy na realizację zadania.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oferty o dofinansowanie zadania w ramach programów Wojewody z obszaru pomocy społecznej. 2. Ocena oferty. 3. Weryfikacja złożonych sprawozdań i ich akceptacja.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Oferta o dofinansowanie zadania w ramach programów Wojewody z obszaru pomocy społecznej

Oferta o dofinansowanie zadania w ramach programów Wojewody z obszaru pomocy społecznej

Usługa polega na ocenie oferty złożonej przez organizację pozarządową, wyborze najlepszej oferty i podpisanie umowy na realizację zadania. Dotyczą rozliczania środków z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programów Wojewody z obszaru pomocy społecznej. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z KRS (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany). Zakończeniem realizacji zadania jest weryfikacja złożonych sprawozdań i ich zaakceptowanie.