Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Usługa umozliwia złozenie wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do rejestru
  • W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
  • Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
  • W przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka
  • W przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  • Dowód lub jego kopia dokonania opłaty za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta .
Czas realizacji  

30 dni.

Opłaty  

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala właściwy organ.

Tryb odwoławczy  

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do Rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Podobne usługi  

Wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Usługa umozliwia złozenie wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta