Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do rejestru
  • W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu
  • Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP, o ile wnioskodawcy te numery nadano
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych
  • W przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka
  • W przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  • Dowód lub jego kopia dokonania opłaty za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta .
Czas realizacji  

30 dni.

Opłaty  

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala właściwy organ.

Tryb odwoławczy  

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do Rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Podobne usługi  

Wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta