Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, który zgodnie z przepisami, jest niezbędny do założenia szkoły i placówki niepubliczne.

Wniosek należy składać do jednostki samorządu terytorialnego, która jest obowiązaną do prowadzenia w/w ewidencji.

Warunki uzyskania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek w tym prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach zostały określone w szczególności w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Organ ewidencyjny z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne, które chcą prowadzić szkołę lub placówkę niepubliczną

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
  • Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby
  • Określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego – profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy
  • Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki (w przypadku wynajmowania pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne – umowę najmu lokalu) oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, • realizację innych zadań statutowych, • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami (dokumenty stwierdzające, iż we wskazanych pomieszczeniach można prowadzić działalność dydaktyczną)
  • Statut szkoły lub placówki
  • Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
  • Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.7 ust.3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności
  • W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły medycznej – także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu wymagań
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do kuratora oświaty za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Wpis do ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, który zgodnie z przepisami, jest niezbędny do założenia szkoły i placówki niepubliczne.

Wniosek należy składać do jednostki samorządu terytorialnego, która jest obowiązaną do prowadzenia w/w ewidencji.

Warunki uzyskania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek w tym prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach zostały określone w szczególności w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Organ ewidencyjny z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.