Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru.

Wpisu dokonuje właściwy wojewoda, do zadań którego należy prowadzenie rejestru placówek.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.
Wpisowi do rejestru podlegają również wszystkie zmiany i uzupełnienia danych zawartych w rejestrze na wniosek podmiotu prowadzącego placówkę. W sytuacjach szczególnie wątpliwych możliwe jest przeprowadzenie kontroli w celu ustalenia czy placówka może zostać uznana za placówkę opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego w świetle przepisów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Podmioty prowadzące lub ubiegające się o prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Szczegółowy wniosek wg wzoru załączonego w opisie usługi.
  • Dokument powołujący placówkę
  • Aktualny regulamin placówki
  • Wykaz i kwalifikacje zatrudnionej kadry wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wymagane kwalifikacje kierownika placówki
  • Opis warunków lokalowych
  • Prawo podmiotu prowadzącego do użytkowania lokalu, w którym ma być prowadzona placówka
  • Zobowiązanie podmiotu prowadzącego do aktualizacji danych w przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących regulaminu organizacyjnego, adresu, numeru tel., liczby miejsc, danych personalnych osoby kierującej placówką
  • Pisemną zgodę osoby pełniącej funkcję kierowniczą na przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami)
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru

Wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru.

Wpisu dokonuje właściwy wojewoda, do zadań którego należy prowadzenie rejestru placówek.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.
Wpisowi do rejestru podlegają również wszystkie zmiany i uzupełnienia danych zawartych w rejestrze na wniosek podmiotu prowadzącego placówkę. W sytuacjach szczególnie wątpliwych możliwe jest przeprowadzenie kontroli w celu ustalenia czy placówka może zostać uznana za placówkę opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego w świetle przepisów.